Какви финансови инструменти предлага държавата в помощ на хората и бизнеса за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19

Инвестиции август 11, 2020

В тази статия ще ви запознаем какви финансови мерки се предлагат в подкрепа на бизнеса и гражданите в България, за да се смекчат социално-икономическите последици в резултат на пандемията от коронавирус:

  • Какво представлява Временната рамка за държавна помощ?
  • Каква схема за субсидиране на заплатите одобри Европейската комисия?

 

Пандемията, която настъпи вследствие на новия и непознат вирус COVID-19, е тежка извънредна и безпрецедентна ситуация, пряко свързана с всички ни, засягайки общественото здраве, личния живот на всички граждани, обществения живот и развитието на икономиките на държавите. Тя е сериозно икономическо сътресение за целия Европейски съюз, предвид факта, че вирусът присъства във всички държави членки. Като бърза реакция от страна на Комисията, бяха представени незабавни мерки за смекчаване на социално-икономическите последици в резултат на пандемията, основаващи се на координирани мерки на европейско равнище.

Пандемията COVID-19 оказа сериозно икономическо въздействие както в нашата страна, така и в световен мащаб. Своевременно много държави започнаха с обсъждането, приемането и обявяването на различни схеми, с които да подкрепят хората и бизнеса в този труден момент за всички. Беше изключително важно да се започне с вземането на такива мерки още в самото начало на възникването на кризата, за да се предотвратят потенциално крайно лоши резултати и сценарии в дългосрочен план. Разбира се, това е и един неспиращ процес към момента, с оглед на динамичните постоянни и непредсказуеми напълно настъпващи промени, което налага понякога преразглеждането и актуализирането на различните схеми на база конкретната ситуация. Като част от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) някои мерки в подкрепа на хората и бизнеса могат да включват помощ от държавата. Сега повече от всякога е важна подкрепата както към отделните граждани, така и към техните работодатели, като по-специално внимание трябва да се обърне и на най-засегнатите сектори и отрасли.

В тази връзка Европейската комисия одобри схема за субсидиране на заплатите в България на стойност 1,5 милиарда лева. Схемата цели да подпомогне да се запази заетостта в браншовете, които са най-засегнати от създалата се безпрецедентна сутиация, вследствие на пандемията COVID-19 и наложените мерки за социална изолация. Схемата бе одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ, приета от Комисията на 19.03.2020 г. и изменена на 3.04.2020 г. Тази субсидия позволява на българските органи да финансират 60% от разходите за заплати, включително социалноосигурителни вноски, плащани от работодатели, на компании и предприятия, които в противен случай биха освободили служителите си заради пандемията. Тази мярка е предназначена и ограничена до фирми и предприятия, извършващи дейност в най-засегнатите от кризата сектори, като търговията на дребно, туристическите услуги, спортните и развлекателни дейности, пътническия транспорт, културните мероприятия, и други. Важно условие е, че работодателите трябва да запазят на постоянна работа служителите, които без тази помощ иначе биха били съкратени. Тази схема за финансова подкрепа спазва и условието за максимална продължителност от една година. Европейската комисия вярва, че въвеждането на тази мярка е важно и необходимо, целесъобразно и пропорционално за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държавата членка.

Маргрете Вестегер, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, коментира, че е изключително важно да се помогне да се запази заетостта в браншовете, които са особено силно изложени на последиците от пандемията COVID-19. В тези трудни времена е важно според нея да се помисли за препитанието на много работници, което ще допринесе и за това европейската икономика да се възстанови по-бързо след кризата. Одобрената българска схема ще помогне на хиляди служители да запазят работните си места, а на компаниите да поддържат и напълно възобновят дейността си щом обстоятелствата се подобрят. Също така Маргрете Вестегер добави, че се работи постоянно с държавите членки, за да се гарантира спазването на правилата на Европейския съюз.

Временна рамка за държавна помощ

Временната рамка, приета от Комисията е с цел да позволи на държавите членки да се възползват от цялата гъвкавост, предвидена в правилата за държавна помощ, за да подпогнат икономиката в предизвикателната ситуация на избухналата пандемия от COVID-19. Като държавите членки могат да предоставят различни видове финансова подкрепа на гражданите и бизнеса във вид на преки безвъзмездни средства, вливане на капитал, избирателни данъчни предимства и авансови плащания до:

  • 100 000 евро на компания, упражняваща дейност в първичното производство на селскостопански услуги;
  • 120 000 евро на компания, работеща в сектора на рибарството и аквакултурите;
  • 800 000 евро на компания, оперираща в останалите сектори.

Държавите членки също така могат да отпускат до 800 000 евро (в номинална стойност) безлихвени заеми на компания или гаранции по заеми, покриващи 100% от риска, като изключение правят секторът за първично производство на селскостопански продукти - с ограничение до 100 000 евро, и този на рибарство и аквакултури – до 120 000 евро на компания.

Могат да се предоставят държавни гаранции по кредити, взети от компании, с цел гарантиране, че банките ще продължат да отпускат кредити на потребителите, които имат необходимост от тях. Такива държавни гаранции биха могли да покрият до 90% от риска по заеми, за да се подпомогнат компаниите да си покрият непосредствените нужди от оборотен капитал и инвестиции. Както и могат да се предоставят субсидирани публични заеми с изгодни лихвени проценти. В такъв труден и предизвикателен момент много хора и компании се обръщат към тегленето на кредити, за да спасят бързо настъпилия финансов дисбаланс и с надежда, че скоро ще се подобри икономическото състояние.

Мерките включват и подкрепа за научноизследователската дейност, свързана с COVID-19, за справяне с кризата в здравеопазването, под формата на преки безвъзмездни средства, подлежащи на връщане авансови средства или данъчни предимства, включително и предоставянето на премия за трансгранични проекти и сътрудничество между държавите членки. Подкрепата може да се състои и в помощ за производството на продукти за борба с пандемията, като компаниите може да получат и премия, при условие че техните инвестиции се подкрепят от повече от една държава членка и  инвестицията е приключила в срок от два месеца, след отпускане на дадената помощ.

Друг вид подкрепа е във вариант на отсрочване на плащанията на данъците и на социалноосигурителните вноски за секторите, регионите или компаниите, които са реално най-засегнати от кризата.

Временната рамка ще бъде в сила до края на декември 2020 година, като при необходимост преди да изтече този срок ще бъде обявено дали действието на Рамката ще бъде удължена.