Ръст на депозитите в България

Инвестиции ноември 26, 2021

В статията по-долу ще ви запознаем с новите банкови статистики и анализи, свързани с нивото на депозитите и кредитите в нашата страна, както при бизнесите и различните индустрии, така и на ниво домакинства.

Българска народна банка отчете ръст на депозитите в размер на 12% за година, това сочат данните в края на този месец септември. Определено най-висок ръст бележат фирмените спестявания и тези на домакинства в сметки с размер от 200 000 до 500 000 лева. За да сме по-конкретни бизнес депозитите, както и личните такива, в нашата страна се равняват на повече от 100,335 милиарда лева. Като допълнителни данни експертите на Investor.bg уточняват, че спестяванията са нараснали с 3,7% за тримесечие, а на годишна база скокът е в размер на 11,8%. Може да се обобщи, че броят на спестяванията в банките стига 9 728 180 в края на третото тримесечие и с повече от 0,9% за тримесечие.

Според изчисленията на централна банка, спестяванията на бизнеса се равняват на 604 000 броя към края на изминалия месец септември, отчитайки нарастване от 3,4% в сравнение със същия период на миналата година. Общият размер на депозитите е 31,609 милиарда лева към края на третото тримесечие на 2021-ва година, което е ръст от 10,8% за година. Броят на спестяванията се покачва с 0,5% сравнимо с края на юни месец тази година, а техният размер се увеличава със 7,7%.

Ако трябва да погледнем към отделните сектори, трите сегмента с най-голям дял в сумата на спестяванията са:
•    Търговията, ремонт на мотоциклети и автомобили – 25,1%
•    Преработващата промишленост – 14,1%
•    Строителството – 9%

Към края на септември, депозитите в размер по-голям от 1 милион лева представляват 51% от сумата на спестяванията. Като най-висок скок бележат депозитите на фирмите в размер от 200 000 до 500 000 лева. Тяхната обща сума на годишна база нараства с 32,6% и наброяват 1,153 милиарда лева. Броят на спестяванията се увеличава с 29,3%, достигайки 3352 броя за година, и ръст от 12% за тримесечие.

Българска народна банка също така изчислява, че спестяванията в сегмент Финансови предприятия наброяват 6,900 към 30-ти септември, което сравнимо с периода година по-рано представлява скок от 1,7%.

Ако разгледаме края на третото тримесечие на тази година, общият размер на тези депозити е 4,218 милиарда лева, което е 36,3% ръст за година. Сравнимо с края на месец юни 2021 общият брой на спестяванията се увеличава с 0,4%, като с 16,3% нараства и размерът им. Към 30-ти септември тази година при финансовите компании най-много са спестяванията в размер над 1 милион лева, като тези депозити са 89,4% от общата сума.

В същия период депозитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват се увеличават с 10,9% за година и вече са 64,508 милиарда лева. Към края на третото тримесечие на 2021-ва година общият им брой е 9,118 милиона лева, намалявайки с 2% за година. Към 30-ти септември общият брой на тези спестявания се понижава с 1% сравнимо с края на второто тримесечие, докато размерът ми се увеличава с 1,1%. В тази обща сума на спестяванията най-много са тези в размер по-голям от 50 000 до 100 000 лева.

Investor.bg отбелязва, че има скок и при депозитите на домакинствата, които са между 200 000 и 500 000 лева. Те на годишна база нарастват до 4,643 милиарда лева, което е скок от 38%, а за тримесечие – 9,9%. Общият им брой е нараснал с 32,5% на годишна база, и за тримесечие – 9,3%. Тези спестявания наброяват 16 392.

Бизнес и потребителски заеми

Сега е време да обърнем поглед към кредитите и какво показват банковите статистики. Общият брой на изтеглени заеми от бизнесите и финансовите компании, както и от домакинствата е намалял с 2,4% за година. Това са данни, отчетени в края на третото тримесечие на 2021-ва година. Като общият размер на кредитите е нараснал в размер на 7,5%.  Данните отчитат, че фирмените заеми намаляват с 1,9% за година, като вече наброяват 141 000. Общият размер на тези кредити се равнява на 36,600 милиарда лева, увеличавайки се с 4% за година. Броят на заемите на сегмента намалява с 0,4% сравнимо с края на второто тримесечие, докато размерът им се увеличава с 2%.

Трите индустрии, заемащи най-големи дялове в общата сума на изтеглените заеми са:
•    Търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети – 26,7%
•    Преработващата промишленост – 21,6%
•    Операциите с недвижимо имущество – 10,4%

В общата сума на заемите с най-голямо участие от 74,7% са кредитите в размер над 1 милион лева. Заемите при финансовите компании наброяват 0,9 хиляди към края на третото тримесечие, нараствайки с 12,3 % за година. Тези кредити са в размер на 4,896 милиарда лева, отчитайки увеличение от 11% за година. Общият брой на заемите на сектора се увеличава с 0,8% сравнимо с края на второто тримесечие, техният размер нараства с 2,9%. В общата сума на кредитите, с най-голям дял от 98,3% са заемите в размер по-голям от 1 милион лева. Общият брой на заемите на домакинствата е намалял с 2,4% за година, отчетено към края на месец септември, като вече наброяват 2,749 милиона броя.  Общият им размер се увеличава с 11,8% за година, достигайки 28,094 милиарда лева. Ако сравним края на третото тримесечие на 2021 с края на месец юни, то общият брой на тези кредити намалява с 1%, докато размерът им нараства с 3,6%. Като към 30-ти септември, с най-голям дял от 23,3% са заемите по-големи от 100 000 до 250 000 лева.

Със сигурност ще ви е интересно и видеото по-долу: