Предоставяне на обща информация

/съгласно чл. 5 ал. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители/

1. Данни, идентифициращи ЗАЕМОДАТЕЛЯ:

“ФИНСТАРТ” ЕООД, ЕИК 205011337, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Славянска” № 29, ет. 7, www.finstart.bg, e-mail: [email protected], регистрирано в Регистъра на финансовите институции по чл. 3а от ЗКИ към БНБ с № BGR00427;

2. Цели, за които може да се използва кредитът:

Целта на кредита се определя от Заемателя и може да бъде едно или няколко от изброените: финансиране на текущи нужди; финансиране на покупката на имот, различен от предложеното по кредита обезпечение; рефинансиране на друг/и кредит/и; строителство; довършителни ремонти на имот; жилищни нужди;

3. Видове обезпечения:

3.1. Първа или втора по ред ипотека върху недвижим имот, притежаващ удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване, съгласно законовите изисквания и типа категория на обекта, в полза на „ФИНСТАРТ“ ЕООД, находящ се на територията на Република България.

3.2. Преценката за реда на ипотеката се извършва след обстойно проучване на стойността на ипотекирания имот, финансовото състояние на Заемателя и целта на кредита.

3.3. Предоставяне на солидарен длъжник по кредита в срок до 20 дни след усвояване на заемната сума, който следва да отговаря на следните изисквания: 1) лице над 21 години с минимален размер на получаванoто от него нето трудово възнаграждение - 1000 лева; 2) да работи от минимум 6 месеца по трудово правоотношение по силата на безсрочен трудов договор; 3) да няма задължения към други банкови и финансови институции или ако има - кредитната му история в ЦКР към БНБ една година назад да е със статус не по-лош „Редовен“; 4) да представи служебна бележка от работодател за размер на трудово възнаграждение; 5) да няма неплатени осигуровки за последните две години; 6) лицето да не е съдлъжник или кредитополучател по друг активен договор за паричен заем с “ФИНСТАРТ” ЕООД;

4. Възможна сума и възможен срок на договорите за кредит:

От 5000 лв. до 200 000 лв. със срок на погасяване от 12 до 60 месеца;

5. Срок за приемане на предложението на Заемодателя от Заемателя:

Заемателят разполага с 14-дневен срок, считано от уведомяването от Заемодателя относно одобрението на искания кредит при конкретни параметри, за вземане на решението относно слючване на договор за кредит, обезпечен с ипотека на недвижим имот.

6. Вид на лихвения процент

Лихвеният процент по кредита е фиксиран за целия срок на кредита и се изчислява на годишна база.

7. Валути по заема

Кредитът се отпуска и изплаща в български левове /BGN/. В случай, че при нареждане на банков превод относно заплащане на дължими вноски от Заемателя към Заемодателя, Заемателят нареди плащане в различна от левовата валута, Банката ще извърши автоматично превалутиране на преведената сума, съгласно действащия към момента валутен курс.

8. Представителен пример за общия размер на кредита, общите разходи по кредита за потребителя, общата сума, дължима от потребителя и ГПР по кредита:

8.1. В случай на коректно изпълнение на задълженията по Договора за кредит при усвоен размер от 17500 лв. за срок от 36 м., лихва 40.55 % и ГПР 49,83%, потребителят дължи:

 • общ размер на заема /главница/ - 17 500 лева;
 • договорна лихва по заема – 15419,96 лева;
 • обща сума, дължима по заема /главница и договорна лихва/ - 32919,96 лева;
 • Такса за разглеждане на „Предложение за сключване на договор за паричен заем” в размер на 2.5 % от отпусната заемна сума, а именно сумата от 437,50 лева, която се дължи от Потребителя преди подписване на договора за заем;

9. Възможни допълнителни разходи по кредита

9.1. Нотариалните и държавни такси, съпътстващи издаването на необходими документи и нотариални вписвания, се изчисляват съгласно действащата нормативна уредба на база размера и вида на ипотеката и не се включват в размера на ГПР.

9.2. Банковите такси, дължими при извършване на парични преводи за усвояване и погасяване на договора за кредит, са в размер, определен от обслужващата банка, дължат се от страна, която нарежда действието, и не се включват в размера на ГПР.

9.3. Разходите за сключване и поддържане на застраховка Имущество са за сметка на Заемателя, определят се съгласно тарифата на Застрахователя и не се включват в размера на ГПР. Застраховка „Имущество” и Застраховка „Живот” се сключват доброволно и по усмотрение на Заемателя.

9.4. Неустойки за неизпълнение на договорни задължения, индивидуално договорени в индивидуалния Договор за кредит, обезпечен с ипотека;

10. Начин на изплащане на кредита

10.1. Погасителните вноски по финансовия продукт „Финстарт“ и „Финстарт Дискаунт“ са месечни като в зависимост от срока на изплащане могат да варират от 12 месечни погасителни вноски до 60 месечни погасителни вноски, като потребителят заплаща задълженията си към „ФИНСТАРТ“ ЕООД по банков път или в брой в офисите на “ФИНСТАРТ” ЕООД

Пример:

 • Размер на кредита: 17 500 лева
 • Срок на изплащане: 36 месеца
 • Лихвен процент: 40,55%
 • ГПР: 49,83%
 • Гратисен период за изплащане на главница: първите 12 месеца
 • Размер на първите 12 погасителни вноски: 591,35лв. всяка
 • Следващите 24 погасителни вноски–анюитетни: 1075,99лв.
 • Периодичност: месечно погасяване на кредита

11. Гратисен период по главница:

„ФИНСТАРТ“ ЕООД предлага кредити с гратисен период по главницата. При тези продукти една трета от погасителните вноски по заема /първите 1/3 погасителни вноски съгласно Погасителния план към Договора за заем/ включват само договорна лихва без главница; Пример: В случай на коректно изпълнение на задълженията по Договора за кредит при усвоена заемна сума от 17500 лева за срок от 36 месеца, с първите 12 погасителни вноски Потребителят погасява само договорна лихва, а останалите 24 погасителни вноски са анюитетни и включват пропорционално главница и договорна лихва;

12. Условия, свързани с предсрочно погасяване на кредита:

12.1. Заемателят има право по всяко време предсрочно да погаси изцяло или частично задълженията си по Договора, без да дължи неустойка или обезщетение за това. В тези случаи се намаляват общите разходи по кредита, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора, а усвоената и непогасена главница се дължи изцяло. При предсрочно погасяване Заемателят следва да подаде писмена молба до Заемодателя.

13. Извършване на оценка на имота:

Задължително се извършва оценка на предложения за ипотекиране имот и се определя неговата пазарна стойност на база сравними оферти в сайтове за недвижими имоти или от независим оценител. Оценката се извършва преди финалното одобрение за сключване на договора; цената й е според тарифния план на оценителя, ако е ползван такъв и е изцяло за сметка на Заемателя. Размерът на одобрения кредит зависи пряко от стойността на извършената оценка, освен ако не бъде решено друго.

14. Допълнителни услуги, които Заемателят избира доброволно дали да ползва:

14.1. При сключване на договора за кредит, обезпечен с ипотека на недвижимо имущество, Заемателят по свое желание и усмотрение може да сключи договор за застраховка Недвижимо имущество в полза на Заемодателя. Сумата на застраховката следва да е поне 100 % от размера на отпускания кредит, Заемодателят да е единствено ползващо се от застрахователното обезщетение лице и да е посочено като трето ползващо я такова. Застраховката следва да се сключи с лицензиран в Република България застраховател, предварително одобрен от Заемодателя.

14.2. В случай, че бъде сключена доброволно от Заемателя застраховка „Имущество” в полза на Заемодателяи при настъпване на застрахователно събитие, Заемателят е длъжен да осигури и представи в срок всички необходими документи с цел изплащане на сумата по застрахователната полица.

15. Възможни последици от неизпълнение:

15.1. В случай на неизпълнение на договора за кредит, Заемодателят е длъжен да регистрира настъпилото просрочие в Централен кредит регистър на БНБ.

15.2. Заемодателят има право да осъществи контакт със Заемателя относно настъпилите просрочия с цел изясняване на причините, довели до тях, и евентуално предоговаряне на договора, посредством писма, кратки текстови съобщения, електронни писма, да предостави данните на Заемателя и тези по кредита на трета страна, специализирана в събиране на просрочени вземания.

15.3. В случай че Заемателят не изпълни задължението си за заплащане на дължимите погасителни вноски, Заемодателят има право да предприеме всички позволени от закона действия, за да събере своето вземане, което от своя страна може до доведе до значително повишаване на размера на дължимите суми от страна на Заемателя, както и влошаване на кредитната история на клиента пред останалите кредитни институции.

15.4. При забава за плащане на погасителна вноска с повече от 3 дни, Заемателят дължи законна лихва за забава върху забавената сума за всеки ден забава до нейното плащане или съответно до настъпване на предсрочна изискуемост на задълженията по договора за паричен заем;

15.5. При забава за плащане на погасителна вноска (включително, ако има забава в заплащането на цялото вземане в случай на настъпила предсрочна изискуемост) с повече от 3 календарни дни, Заемодателят “ФИНСТАРТ” ЕООД ще бъде принуден да направи разходи за събиране, изразяващи се в изпращането на напомнителни писма, електронни съобщения, провеждането на телефонни разговори. В този случай потребителят дължи разходи за събиране на просрочено вземане, съгласно Тарифа на “ФИНСТАРТ” ЕООД.

15.6. При допусната първа забава от Заемателя в заплащането на която и да е погасителна вноска (включително, ако забави заплащането на цялото вземане в случай на настъпила предсрочна изискуемост) с повече от 55 календарни дни, същият следва да предостави на Заемодателя съгласие за директен дебит, както и в банковата сметка по дебитното съгласие да има разполагаеми парични средства, с които Заемодателят да може удовлетвори вземането си. В случай че Заемателят не предостави дебитно съгласие и/ или в банковата му сметка няма достатъчно парични средства, от които Заемодателят да се удовлетвори, на 60-ия ден забава в заплащането на погасителна вноска (включително, ако забави заплащането на цялото вземане в случай на настъпила предсрочна изискуемост) Заемателят дължи 500 /петстотин/ лева неустойка за неизпълнение на договорно задължение. Задължението за предоставяне на съгласие за директен дебит се дължи веднъж при допусната първа забава в заплащането на погасителна вноска с повече от 55 календарни дни и при допусната забава в заплащането на последващи погасителни вноски с повече от 55 календарни дни предоставяне на съгласие за директен дебит не се изисква.

15.7. В случай, че Заемателят допусне първа забава в заплащане на коя да е погасителна вноска с повече от 90 /деветдесет/ дни, същият се задължава в срок от 10 /десет/ дни след настъпване на 90-дневния период на забавата, да предостави на Заемодателя Удостоверение за наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал.6 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, издадени от Национална агенция за приходите и от общината по постоянен адрес на Заемателя и Справка за образувани изпълнителни дела срещу Заемателя, от които да е видно, че Заемателят няма задължения към държавата и че срещу него няма образувани изпълнителни дела. В случай, че Заемателят не предостави в срок посочените в предходното изречение документи или предостави такива, но от тях е видно, че Заемателят има задължения към държавата и/ или има заведени изпълнителни дела срещу него, то той дължи на Заемодателя неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер на 10 % /десет процента/ от отпусната заемна сума /главница/. Задължението за предоставяне на удостоверението за наличие или липса на задължения по чл- 87 от ДОПК и справката за наличие или липса на изпълнителни дела се дължи веднъж при допусната първа забава в заплащането на погасителна вноска с повече от 90 календарни дни и при допусната забава в заплащането на последващи погасителни вноски с повече от 90 календарни дни и в случай, че заемът не е обявен за предсрочно изискуем, Заемателят няма ново задължение за предоставяне на документи и втори път такава неустойка при неизпълнение не се начислява.

15.8. При забава в плащането от страна на Заемателя, на която и да е погасителна вноска с повече от 15 /петнадесет/ дни от датата на падежа на съответната вноска, ЗАЕМОДАТЕЛЯТ има право да обяви договора за кредит за предсрочно изискуем в пълния му размер.

Настоящата информация се предоставя на потребителите с цел вземане на информирано решение за получаване на потребителски кредит, обезпечен с ипотека върху недвижим имот „Finstart“, съгласно чл. 5, ал. 1 ЗКНИП.

Настоящата информация се предоставя на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и не представлява Европейски стандартизиран информационен формуляр, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от същия закон.

Настоящата информация е достъпна по всяко време на Потребителя на интернет-страницата, както и във всички офиси на “ФИНСТАРТ” ЕООД.